Opracowanie nowego modelu biznesowego zmierzającego do internacjonalizacji przedsiębiorstwa Zwoltex Sp. z o.o.

Cel projektu: internacjonalizacja przedsiębiorstwa Zwoltex Sp. z o.o.

Beneficjent: ZWOLTEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt RPLD.02.02.01-10-0192/17  „Opracowanie nowego modelu biznesowego zmierzającego do internacjonalizacji przedsiębiorstwa Zwoltex Sp. z o.o.”

Zadanie związane jest z opracowaniem, przy pomocy specjalistycznej firmy doradczej, zindywidualizowanego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji. Firma dysponuje znakomitymi produktami, ale brak jest specjalistycznych umiejętności oraz kontaktów by szybko te produkty skomercjalizować na rynku globalnym. Opracowanie, które pozwoli określić strategiczne rynki, dookreślić ich wielkości i potencjał branży, zawierać będzie analizę konkurencji; określenie uwarunkowań cenowych na rynku docelowym; przygotowanie pogłębionej wielowymiarowej analizy rynku, konkurencji, produktu; identyfikację wymogów danego rynku dotyczących produktu oraz sformułowanie zaleceń dotyczących dopasowania; wybór strategii eksportu oraz określenie działań mających na celu weryfikację opracowanego modelu. Opracowanie przedmiotowego modelu pozwoli Wnioskodawcy zdobyć niezbędne informacje dotyczące rynku docelowego, które zgodnie z założeniami wpłyną w przyszłości na zwiększenie udziału sprzedaży eksportowej firmy w sprzedaży ogółem. Wnioskodawca zakłada, iż podmiot wybrany w drodze postępowania zgodnego z zapisami Ustawy o finansach publicznych do realizacji przedmiotowego zadania określi również potencjalny wzrost wartości eksportu, który na etapie wdrażania zostanie zrealizowany. Wskaźnikami określającym produkty projektu będą: • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CO01) – 1 przedsiębiorstwo • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CO02) – 1 przedsiębiorstwo • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CO06) – 29 200,00 PLN • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności – 1 sztuka • Liczba opracowanych nowych modeli biznesowych w zakresie internacjonalizacji – 1 sztuka Zasoby finansowe Wnioskodawcy, jak również przyjęta forma organizacyjna są wystarczające do prawidłowej realizacji projektu oraz do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania projektu po zakończeniu jego wdrożenia.

Wartość projektu: 49 200,00 PLN

Dofinansowanie:    20 000,00 PLN

Projekt został zakończony

WRÓĆ

ZWOLTEX Sp. z o.o. Reviews with ekomi-pl.com