window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-74795751-1');

§ 1. Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – Zwoltex Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, przy ul. Spacerowej 13, 98-220 Zduńska Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000045572, NIP: 82915324;

 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną zwoltex.pl

 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

 4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonującą lub zamierzająca dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo nieposiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 5. Towar - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży Towarów albo umowy sprzedaży Towarów i świadczenia Usług dodatkowych na odległość, składane za pośrednictwem formularza interaktywnego dostępnego w Sklepie.

 7. Usługi dodatkowe – usługi dostępne w Sklepie, nie będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną, w szczególności usługa ozdobnego pakowania, które Klient może zamówić wyłącznie wtedy, gdy jednocześnie dokonuje Zamówienia Towaru.

 8. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

 9. Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa dostępna na stronie www.zwoltex.pl, która jest świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na zasadach określonych Regulaminem.

 10. Rejestracja - jednostronna czynność dokonywana przez Klienta z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i korzystania z usług określonych w Sklepie jako wymagające Rejestracji. Utworzone w procesie Rejestracji Konto i Login mogą być przypisane tylko do jednego Klienta.

 11. Konto – indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są w szczególności dane Klienta, jego Zamówienia, rabaty oraz historia prowadzonej z nim korespondencji marketingowej. Utworzone w procesie Rejestracji Konto oraz Login Klienta mogą być przypisane tylko do jednego Klienta

 12. Login – adres e-mail Klienta, konieczny do uzyskania dostępu do konta, podawany przez Klienta podczas Rejestracji

 13. Hasło – ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji.

 14. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży i świadczenia Usług dodatkowych w Sklepie oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady:

  1. świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną, w szczególności polegających na założeniu i utrzymywaniu konta Klienta, wysyłaniu Klientom Newslettera oraz umożliwieniu Klientom korzystania z interaktywnego formularza Zamówienia

  2. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów prezentowanych w Sklepie oraz Usług dodatkowych świadczonych przez Sprzedawcę przy okazji sprzedaży.

 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, aktywnej poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych: Mozilla FireFox 30.x lub nowsza, Google Chrome 35.x lub nowsza, Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowsza, Safari. Korzystanie z niektórych aplikacji Sklepu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script lub innych określonych przez Sprzedawcę odnośnie do tych aplikacji oraz akceptacji plików cookies.

 3. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą we wszelkich kwestiach dotyczących Regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail [email protected] oraz pisemnie na adres wskazany w § 1 ust. 1.

 

§ 3. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. W Sklepie dostępne są dla Klientów następujące usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę:

  1. Założenie i utrzymywanie Konta;

  2. Usługa Newslettera;

  3. Usługa Kontaktu ze Sklepem;

 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Konta, jak również skuteczne złożenie zamówienia za pośrednictwem usługi formularza Zamówienia wymagają, oprócz spełnienia innych warunków przewidzianych dla każdej z tych usług, dodatkowo potwierdzenia przez Klienta, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką prywatności Sprzedawcy.

 3. W celu pełnego korzystania ze wszystkich funkcji Sklepu Klient może założyć indywidualne Konto, w którym gromadzone będą dane udostępnione przez Klienta oraz informacje o Zamówieniach dokonanych przez niego za pośrednictwem Sklepu (w tym zwrotach lub reklamacjach), otrzymanych rabatach, ulubionych produktach i dokonanej przez Klienta subskrypcji Newslettera

 4. Do założenia Konta konieczne jest wypełnienie przez Klienta formularza Rejestracji, wymagające podania imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz wyboru Hasła, a następnie zatwierdzenie go poprzez wybór opcji „Zarejestruj się” (lub innej o równoważnej treści). Podczas rejestracji Klient może podać również dodatkowe dane, których będzie używał w celu dokonywania Zamówień. Najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego po wykonaniu powyższych czynności Klient otrzyma od Sprzedawcy, na wskazany adres poczty elektronicznej, wiadomość zawierającą potwierdzenie dokonania Rejestracji, zawierającą link, którego otworzenie przez Klienta spowoduje zawarcie umowy o świadczenie usługi Konta.

 5. Założenie Konta możliwe jest również podczas składania Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia, a następnie otworzenie linku zawartego w wiadomości Sprzedawcy o dokonaniu Rejestracji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

 6. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie. Założenie Konta nie jest konieczne do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do złożenia Zamówienia. Konto jednakże ułatwia składanie Zamówień, które, po zalogowaniu się przez Klienta na swoje Konto, będą każdorazowo rejestrowane na tym Koncie wraz z danymi podanymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

 7. Po zalogowaniu się na swoje Konto, Klient może dokonać poprawienia bądź aktualizacji danych podanych w trakcie Rejestracji lub później, z wyjątkiem Loginu (adresu poczty elektronicznej), do którego przypisane będzie Konto.

 8. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony.

 9. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Towar prezentowany w Sklepie oraz Usługi dodatkowe poprzez wypełnienie interaktywnego formularza Zamówienia.

 10. Oprócz rodzaju i liczby zamawianych Towarów oraz danych o wybranym sposobie dostawy i płatności, konieczne jest również wskazanie w formularzu Zamówienia następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Możliwe jest również podanie dodatkowych danych na potrzeby faktury, w tym nazwy firmy oraz NIP. Jeśli formularz Zamówienia wypełniany jest przez Klienta po zalogowaniu się na jego osobiste Konto, powyższe dane uzupełniane są automatycznie na podstawie danych udostępnionych przez Klienta w trakcie Rejestracji Konta lub później, z możliwością ich modyfikacji przez Klienta aż do chwili zatwierdzenia Zamówienia poprzez wybór opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 11. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi formularza Zamówienia dochodzi do skutku z chwilą jego udostępnienia w celu złożenia Zamówienia. Usługa formularza zamówienia ma charakter jednorazowy oraz zostaje zakończona z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta w sposób opisany w § 4 ust. 7 lub z chwilą zaprzestania korzystania z formularza Zamówienia przed złożeniem Zamówienia w powołany sposób. Usługa formularza zamówienia świadczona jest nieodpłatnie.

 12. Sprzedawca świadczy usługę Newsletter polegającą na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o Towarach, usługach, promocjach, ofertach, akcjach i wydarzeniach Sprzedawcy. Korzystanie z usługi Newsletter wymaga podania przez Klienta adresu poczty elektronicznej, na który będzie on przesyłany. Subskrypcja usługi Newsletter następuje poprzez: wpisanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej we wskazanym polu („Newsletter"') na stronie Sklepu i zatwierdzenie wpisu poprzez klikniecie pola „zapisz się" (lub o innej, równoważnej treści),

 13. klikniecie w pole „zapisz się” jest równoznaczne z wyrażenie zgody na otrzymywanie w tej formie informacji handlowych zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz używanie w tym celu przez Sprzedawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

 14. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny, zrezygnować z tej usługi poprzez:

  1. klikniecie w link znajdujący się na końcu każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter;

  2. Zgłoszenie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]

 15. Wykonanie przez Klienta którejkolwiek z czynności opisanych w punktach 1 - 2 powyżej powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Newslettera.

 16. Sprzedawca świadczy także usługę Kontakt umożliwiającą rozmowę z pracownikiem sklepu w czasie rzeczywistym. Usługa dostępna jest tylko w dni robocze, w godzinach dowolnie ustalanych przez Sprzedawcę. Korzystanie z usługi Kontakt odbywa się za pośrednictwem stosownego okienka komunikatora tekstowego i wymaga podania przez Klienta adresu e-mail. Umowa o świadczenie usługi Czat online każdorazowo rozpoczyna się i kończy odpowiednio z chwilą rozpoczęcia i zakończenia rozmowy z Klientem za pośrednictwem komunikatora. Sprzedawca ma prawo do zakończenia rozmowy z Klientem za pośrednictwem komunikatora, jeżeli:

  1. Charakter rozmowy nie ma związku z towarami lub usługami oferowanymi w Sklepie;

  2. Sposób korzystania z przez Klienta z usługi „Kontakt” jest sprzeczny z prawem lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności, gdy jego wypowiedzi mają charakter obraźliwy.

 

§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I UMOWA SPRZEDAŻY

 

 1. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep i oznaczone jako dostępne w chwili składania Zamówienia. Wszelkie treści prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

 2. Wyjątkowo, w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez kilku Klientów, może zdarzy

 3. się, że wybrany Towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania jego zamówienia.

 4. Ceny prezentowanych w Sklepie Towarów podawane są w złotych i zawierają VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu płatności.

 5. Sprzedawca dokonuje dostawy Towarów prezentowanych w Sklepie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firm kurierskich oraz przy uwzględnieniu wskazanych, wymienionych na stronie Sklepu w zakładce WYSYŁKA. Dostawa za granicę odbywa się po wcześniejszym kontakcie ze Sklepem za pośrednictwem usługi Kontakt.

 6. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe i wolne od wad.

 7. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania oraz wycofywania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji.

 8. Zmiany mogą dotyczyć również Towarów dodanych przez Klienta do koszyka - do chwili dokonania przez Klienta wyboru opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

 9. Wypełnienie formularza Zamówienia zakończone poprzez wybór opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" (lub innej równoznacznej) oznacza złożenie Zamówienia oraz wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy sprzedaży Towarów w liczbie i za cenę oraz na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie (oferta).

 10. Jeżeli Klient wybrał w formularzu Zamówienia opcję płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności, to po dokonaniu wyboru przez Klienta opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" wyświetlona zostanie informacja o numerze Zamówienia Klienta wraz z linkiem (pole „Zapłać") do dokonania płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności. Informacja ta jest równoznaczna z oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie.

 11. Niezwłocznie po zawarciu umowy na adres poczty elektronicznej Klienta przestany zostanie e-mail potwierdzający zawarcie umowy.

 12. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwi mu m.in. ustalenie statusu realizacji zamówienia.

 13. Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT, którą Klient otrzymuje drogą elektroniczną. Klient upoważnia Sprzedawcę do przesyłania mu faktury drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy, chyba że Klient wyraźnie powiadomi Sprzedawcę o chęci otrzymania jej w formie papierowej.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  1. Płatność BLIKIEM,

  2. Płatność przelewem online,

  3. Płatność przelewem tradycyjnym,

  4. Płatność kartą za pośrednictwem PayU

 2. Klient dokonuje wyboru spośród wyżej wymienionych sposobów płatności poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu Zamówienia. Ostateczna cena za zamówione Towary wraz z opłatami za transport lub dostarczenie i ewentualnymi innymi kosztami może różni  się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, o czym informacja będzie umieszczona w formularzu płatności pry odpowiednim polu wyboru sposobu płatności.

 3. Klient dokonujący zapłaty za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności, ponosi wszystkie koszty wynikające z Zamówienia, o których mowa w § 4 ust. 8 (tj. wskazane w podsumowaniu Zamówienia) w terminie 24 godzin od chwili zawarcia umowy sprzedaży określonej w § 4 ust. 9 Regulaminu.


§ 6. DOSTAWA

1. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w formularzu Zamówienia - w kroku „Sposób dostawy”. Koszty dostawy ponoszone są przez Klienta, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

2. Opłata za dostawę jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja. Jeżeli opłata zostaje uiszczona przez Sprzedawcę, zgodnie z ust. 3 poniżej, na dokumencie sprzedaży pozycja opłaty za dostawę nie występuje.

3. Szczegółowy cennik oraz warunki dostawy związane z wyborem sposobu dostawy, formami płatności oraz informacje o progach kwot Zamówień, dla których obowiązuje darmowa dostawa, znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Sposób dostawy. Jeśli wartość Zamówienia realizowanego na terenie Polski przekracza kwotę wymienioną w kolumnie "DARMOWA DOSTAWA DOTYCZY ZAMÓWIEN POWYZEJ", koszty dostawy są ponoszone przez Sprzedawcę.

4. Dostawa odbywa się pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

5. Sprzedawca dostarcza Towary za granicę po indywidualnym zamówieniu tej usługi przez Klienta oraz po akceptacji kosztów dostawy Towaru przez Klienta, które mogą się różnić od kwot wskazanych w zakładce „Sposób dostawy”.

 

§ 7. USŁUGI DODATKOWE

1. Składając Zamówienie na Towary, Klient może równocześnie zamówi usługę ozdobnego zapakowania Towaru przez Sprzedawcę. Koszt tej usługi uwidoczniony jest w formularzu Zamówienia i ponoszony jest przez Klienta. W celu zamówienia tej usługi Klient dokonuje wyboru stosownego pola w formularzu Zamówienia.

2. O ile nie wynika inaczej z Regulaminu, do umowy o świadczenie usługi ozdobnego zapakowania Towaru stosuje się odpowiednio zapisy dotyczące sposobu i chwili zawarcia umowy sprzedaży oraz wzajemnych praw i obowiązków stron tej umowy.

3. Zamawiając usługę ozdobnego zapakowania Towaru Klient wyraża zgodę na jej wykonanie w pełni przez Sprzedawcę i przyjmuje do wiadomości, że po jej wykonaniu przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od tej umowy, o którym mowa w § 10.

 

§ 8. REKOJMIA I GWARANCJA

 

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego.

 2. Sprzedawca udziela Klientowi również pięcioletniej gwarancji na chłonność materiału i trwałość kolorów, o ile Towary wykorzystywane są na użytek prywatny.

 3. Klient będzie uprawniony do skorzystania z roszczenia z tytułu Gwarancji, o ile będzie przestrzegał następujących zasad użytkowania Towaru:

  1. Konserwacja Towaru w sposób opisany na Towarze,

  2. Towar prany oddzielnie lub z podobnymi kolorami,

  3. Towar prany i zmiękczany środkami przeznaczonymi do danego materiału i koloru występującego na Towarze,

  4. Towar suszony w zacienionym miejscu.

 4. Sprzedawca gwarantuje brak ponadprzeciętnej utraty kolorów, tj. z uwzględnieniem faktu, iż Towar może posiadać samoistną właściwość do nieznacznej utraty kolorów.

 5. Roszczenie z tytułu rękojmi lub gwarancji dotyczące zakupionego Towaru może być złożone za pomocą poczty e-mail na adres ([email protected]). lub pisemnie listem na adres:
  Zwoltex Sp. z o.o.
  ul. Spacerowa 12
  98-220 Zuńska Wola

 6. Przy zgłaszaniu roszczenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2 powyżej Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji lub roszczeń z tytułu rękojmi oraz żądań wobec Sprzedawcy, a także dostarczenia Towaru.

 7. Koszty dostawy Towaru do Sprzedawcy oraz odesłania go do Klienta w ramach realizacji roszczeń z tytułu Gwarancji lub Rękojmi ponosi Sprzedawca.

 8. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 21 dni od daty dostarczenia Towaru do Sprzedawcy.

 

§ 9 REKLAMACJA USLUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Klient uprawniony jest do złożenia Sprzedawcy reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania usług, o których mowa w § 3. W tym celu Klient może kontaktowa

 2. się ze Sprzedawcą za pomocą poczty e-mail na adres ([email protected]) lub pisemnie listem na adres:
  Zwoltex Sp. z o.o.
  ul. Spacerowa 13
  98-220 Zduńska Wola

 3. Reklamacja, o której mowa w ust. 1, powinna określa
 4. rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Sprzedawcy kontakt z Klientem w tym co najmniej adres e-mail.

 5. Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie reklamacji.

 6. Sprzedawca udzieli Klientowi odpowiedzi na reklamację, o której mowa w ust. 1, w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania - na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej lub pisemnie na podany adres korespondencyjny Klienta.

 

 

§ 10. ODSTAPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może odstąpi

 2. od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem oraz odesłanie Towaru w terminie 30 dni od daty poinformowania o tym fakcie Sklepu za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe.

 3. W celu odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z formularza odstąpienia, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. (link)

 4. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć na adres: [email protected] lub na adres:
  Zwoltex Sp. z o.o.
  ul. Spacerowa 13
  98-220 Zduńska Wola

 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów o Usługi dodatkowe wskazane w Regulaminie.

 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie Konsument zgodził się na inny sposób płatności.

 8. 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych prez niego dodatkowych kosztów. Jeżeli Konsument dokona zwrotu Towaru w sposób określny w ust. 5 lub 6 powyżej i Sprzedawca poniósł koszty tego zwrotu. koszty te zostaną potrącone z kwoty zwrotu płatności za Towar.

 10. 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru - zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

 11. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie trzydziestu dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

§ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOSCI

 

Polityka ochrony danych osobowych Klientów Sklepu dostępna jest pod adresem: https://zwoltex.pl/tresc/41-polityka-prywatnosci.

 

 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w następujących przypadkach:

  1. zmiany przepisów prawa lub
  2. zmiany sposobów płatności lub dostaw - w zakresie, w jakim zmiany te odnoszą się do realizacji postanowień Regulaminu.
 2. W przypadku umów o charakterze ciągłym, np. świadczenia usługi Konta, zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został powiadomiony o zmianie Regulaminu i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia.

 3. W przypadku umów o charakterze innym niż ciągły, zmiany Regulaminu nie naruszają w żaden sposób praw nabytych przez Klientów przed dniem wejścia w życie Regulaminu, w tym zmiany Regulaminu nie mają wpływu na już złożone Zamówienia.

 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

ZWOLTEX Sp. z o.o. Reviews with ekomi-pl.com