window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-74795751-1');

Niniejszy dokument Polityki prywatności odnosi się do danych osobowych jakie przetwarzamy w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego zwoltex.pl. Nie odnosi się zaś do przetwarzania danych osobowych pracowników oraz współpracowników spółki Zwoltex sp. z o.o.

 1. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Zwoltex Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, przy ul. Spacerowej 13, 98-220 Zduńska Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000045572, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 8291532443 (dalej: Spółka).

 2. Spółka przetwarza jedynie te dane osobowe, które udostępnił jej Klient.

 3. Spółka przetwarza dane osobowe Klienta z uwagi na fakt, iż jest to niezbędne do wykonania umowy z nim zawartej, w tym do:

  1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, umowy dostawy, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  2. obsługi reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta,

  3. obsługi zgłoszeń kierowanych przez Klienta do Spółki,

  4. wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Spółce, np. wystawienia i przechowywania faktur, jak również w celach podatkowych i rachunkowych

  5. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy,

  6. marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy.

  7. celów marketingowych, jeżeli Klient wyraził zgodę na wykorzystywanie ich w tym celu.

 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, nie mniej jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy łączącej Spółkę z Klientem. W przypadku niepodania przez Klienta danych w postaci jego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania niemożliwe będzie zawarcie umowy przez Spółkę z Klientem, a w konsekwencji Klient nie będzie mógł skorzystać z usług Spółki.

 5. W przypadku, gdy wynika to z przepisów prawa, Spółka może żądać od Klienta podania innych danych niezbędnych z uwagi na np. cele rachunkowe lub podatkowe.

 6. Spółka będzie przetwarzać dane osobowe Klienta przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3. powyżej. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych będzie to odpowiednio:

  1. Czas trwania umowy,

  2. Czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane osobowe,

  3. Czas, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy łączącej Spółkę z Klientem

 7. Klient prawo:

  1. dostępu do danych – tj. uzyskania od Spółki potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe. Jeżeli dane osobowe Klienta są przetwarzane, jest on uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, których dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

  2. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Spółka może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

  3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

  4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jego danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

  5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

   1. Klient, którego dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Spółce sprawdzić prawidłowość tych danych,

   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

   3. Spółka nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Klientowi, którego dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

   4. Klient, którego dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Spółce są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Klienta, którego dane dotyczą;

  6. do przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych go dotyczących, które dostarczył Spółce, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody Klienta, którego dane dotyczą lub umowy z nim zawartej oraz jeżeli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

  7. do wniesienia sprzeciwu –wobec przetwarzania jego danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Spółki, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Spółka dokonuje oceny istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta, którego dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy Klienta, którego dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Spółki, Spółka będzie zobowiązana zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO)

 8. aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, Klient lub inna osoba, której dotyczą dane powinna skontaktować się ze Spółką za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub drogą pocztową: Zwoltex Sp. z o.o., ul. Spacerowa 13, 98-220 Zduńska Wola i powinformować sklep z którego z praw chce skorzystać.

 9. Klient lub osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można się kontaktować w następujący sposób:

  1. Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

  2. Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie internetowej Prezesa UODO.

 10. Spółka zastrzega możliwość przekazania danych osobowych Klienta podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Spółki, np. podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi płatnicze, ubezpieczeniowe, kurierskie, pocztowe, księgowe, związane z dochodzeniem należności wynikających z umowy łączącej Spółkę z Klientem.

 11. Spółka nie będzie przekazywać danych osobowych Klienta do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 12. Dane osobowe Klienta nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 13. Serwis www.zwoltex.plzapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies serwisu www.zwoltex.pl. Wyłączenie cookies w przeglądarce może uniemożliwić korzystanie ze stron serwisu.

 14. Serwis internetowy www.zwoltex.pl wykorzystuje również cookies do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z serwisu internetowego przez użytkowników. Korzystanie z technik cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

 15. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 16. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

ZWOLTEX Sp. z o.o. Reviews with ekomi-pl.com