KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – STOSOWANA DO 31.12.2018

 
Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, ZWOLTEX Sp. z o.o. informuje, iż:

 
Administratorem Pani/Pana danych jest Zwoltex Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (98-220), przy ul. Spacerowej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000045572, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 8291532443;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w jednym z następujących celów:

a. związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b. związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c. wykonania i na podstawie łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
d. odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii, zawarte w formularzu kontaktowym, zawartym na stronie internetowej zwoltex.pl/kontakt (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e. wysłania newslettera.
 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
b. Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, usługi związane z dochodzeniem należności, usługi prawne, analityczne oraz marketingowe,
c. Operatorzy pocztowi i kurierzy;
d. Operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
e. Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
f. Nasi kontrahenci.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:

a. okres 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy łączącego nas z Panem/Panią – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt a) powyżej
b. okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż rok od dnia zgłoszenia swojej kandydatury do pracy – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt b) powyżej
c. okres 6 lat od daty zakończenia łączącego nas stosunku cywilnoprawnego – w przypadku ust. 2 pkt c) powyżej
d. okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi za zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt d) powyżej.
e. okres w którym wyraża Pan/Pani zgodę na przesyłanie newslettera - w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt e) powyżej.

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia; przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, istnienia stosunku cywilnoprawnego, odpowiedzi na zadanie pytanie, wysłania newslettera

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.