Klauzula informacyjna dla kontrahentów – osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Klauzula informacyjna

 

Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, Zarząd Zwoltex Sp. z o.o.informuje, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Zwoltex Sp. z o.o.z siedzibą w Zduńskiej Woli (98-220), przy ul. Spacerowej 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000045572, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 8291532443;

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania i na podstawie łączącej nas umowyoraz w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

2) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

b. Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, usługi związane z dochodzeniem należności, usługi prawne, analityczne oraz marketingowe,

c. Operatorzy pocztowi i kurierzy;

d. Operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;

e. Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

f. Nasi kontrahenci.

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od dnia zakończenia łączącej nas umowy, a więc przez okres ewentualnych roszczeń wynikających z łączącej nas umowy.

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia;

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.